体彩6+1玩法
?efpa?o> El Popola ?inio> Silka Vojo Hieraǔa Hodiaǔa kaj Estonteca> Esperantistoj kaj la Nova Silka Vojo

Anta?parolo de Pilgrimo al la Okcidento

| 2014-08-04
Bookmark and Share

La?lum

 


Sinjoro La?lum 

 


Kovrilo de Pilgrimo al la Okcidento??

 

??? Pilgrimo al la Okcidento estas unu el la kvar plej popularaj klasikaj romanoj de ?inio. ?i diferencas de la aliaj tri, nome la historia Romano pri la Tri Regnoj, la romano pri ribeluloj ?e Akvorando kaj la romano pri dekadenca nobela familio Ru?doma Son?o, per tio, ke ?i estas fantazia mitologia romano pri dioj kaj spiritoj. ?i rakontas al ni pri la pilgrimado de eminenta bonzo Sanzang al la Okcidento por preni sutrojn, eskortate de siaj tri dis?iploj Sun Wukong, Zhu (Porko) Bajie, la Bonzo Sablo kun la helpo de la blanka ?evalo transformi?inta el drako.

 

??? La ?efan rolon en la romano ludas la heroo Migra Bonzo Sun Wukong, a? alinome Simio Sun. Simio Sun naski?is el mirinda ?tono sur la Monto de Floroj kaj Fruktoj en Aolai-Lando. Tiu brava kaj lerta simio fari?is simire?o sur la bela monto kaj deziris fari?i senmortulo. Li migradis tra la mondo, trovis superhoman majstron, lernis de li magian arton por transformi?i en 72 specojn de diversaj objektoj kaj flugi cent ok mil liojn per transkapi?o en nubo, kaj poste ribelis kontra? la ?iela Palaco. La Jada Imperiestro volis lin pacigi kaj nomumis lin ?evalzorganto. Sed li malkontentis pri tiu malalta ofico, denove ribelis kaj estis nomumita de la Jada Imperiestro kiel Granda Sa?ulo ?ielegala. Poste li malkontenti?is pro tio, ke li ne estis invitita al la Persika Festeno de la ?ielaj dioj, man?is senpermese persikojn longvivigajn, ?tele trinkis dian likvoron kaj forkonsumis eliksirajn pilolojn. La Jada Imperiestro koleris kaj sendis ?ielajn generalojn kun armeo por lin aresti. La Simire?o kura?e ilin rezistis, tamen estis kaptita kaj metita en fornon por pereigo. Sed Simio Sun aplikis magion por sin protekti kaj post 49-taga bruligado saltis el la forno ankora? pli fortika kaj vigla. Fine la Budho lin venkis per magio kaj metis sub la Kvinelementan Monton. Li devis suferadi jarcentojn ?is kiam fine alvenis la bonzo Sanzang pilgrimanta la? la dekreto de la Imperiestro al la Okcidento por preni sutrojn, kiu lin savis la? rekomendo de la Bodisatvo Avalokite?varo, kaj akceptis lin kiel sian unuan dis?iplon.

 

??? Sanzang estis filo de Chen Guangrui, kiu sukcesis trapasi kortegan ekzamenon, edzi?is al filino de la ?efministro kaj estis nomumita prefekto. Survoje al sia posteno kune kun siaj patrino kaj gravedi?inta edzino, Chen Guangrui a?etis orkoloran karpon por sia malsani?inta patrino. Kiam oni pretis kuiri la fi?on, ?i palpebrumis. Chen pensis, ke ?i ne estas ordinara fi?o, kaj ?in liberigis. Efektive ?i estis drakre?o de la rivero. Pro malsano la patrino de Chen lasis lin veturi kune kun la edzino al la posteno kaj ?i mem restis en gastejo. Chen kaj la edzino veturis per ?ipo de banditoj kaj li estis murdita, sed lia kadavro estis konservita de drakre?o en lia palaco kaj lia edzino devis kontra?vole akcepti banditon Liu Hong kiel edzon por konservi la vivon de la feto. La bandito Liu Hong do fari?is prefekto. Post naski?o de la filo la edzino de Chen Guangrui ka?e lin metis sur tabulon kaj lasis, ke la riverfluo lin forportu kun ?ia noto pri la tragedia historio. La bebo estis savita de bonzo, kaj ricevis la laktonomon Jiangliu (Riverfluo). Kiam li plenkreski?is, la majstro lin bonzigis, donis al li la titolon Xuanzang kaj montris al li la noton de lia patrino. Xuanzang klopodis ser?i sian patrinon. Fine li trovis sian patrinon kaj la avon ?efministron, kaj ven?is la patron per lia helpo.

 

??? Tiam la Imperiestro Taizong de Tang-Dinastio decidis sendi eminentan bonzon al la Okcidento por preni sutrojn el Hindio, Xuanzang brave akceptis la taskon, pro kio li ricevis grandan favoron de la Imperiestro kaj estis nomumita Pli Juna Frato de la Imperiestro.

 

??? Post akcepto de Sun Wukong kiel sia dis?iplo, Xuanzang (alinome Sanzang) akiris, per lia helpo, blankan ?evalon transformi?intan el drako, subigis la monstron Porko Bajie kaj la Bonzon Sablo kaj faris ilin siaj aliaj du dis?iploj. Survoje al la Okcidento, multaj monstroj kaj demonoj deziris man?i la karnon de la eminenta bonzo a? preni lin kiel sian edzon por fari?i longvivaj. Protektante la majstron, Sun Wukong kun Bajie kaj la Bonzo Sablo brave batalis kontra? ili kaj ilin subigis kun helpo de dioj kaj ?ielaj generaloj kaj soldatoj. Kaj krome, ili anka? helpis lo?antojn de iuj trapasataj landoj kaj urboj por elimini fispiritojn, kiuj ka?zis katastrofojn al ili. En la bataloj kontra? diversaj monstroj kaj fispiritoj, la simio Sun Wukong montris grandan magian kapablon transformi?ante jen en mu?on, jen en libelon, jen en birdon, jen en monstron, jen en belulinon, ?iam kun fideleco al la majstro, vigla spirito, energio kaj optimismo. Li estis kura?a, sagaca, sprita kaj glorama, dum la majstro Sanzang montris sin sen?anceli?a kaj persistema en sia pilgrimado ?is la plenumo de la tasko, tamen timema, ofte trompita de fispiritoj, grumblema en malfaciloj, lerta en nenio krom recitado de sutroj kaj turmentado de Sun Wukong per recito de sor?vortoj por stre?i la ringon metitan sur lia kapo por regadi lin. La dua dis?iplo Porko Bajie estis maldiligenta, man?ema, lasciva kaj kruda kaj ofte ?anceli?is en malfaciloj dum la pilgrimo kaj foj-foje proponis disi?i post forkapti?o de la majstro far monstroj, tamen la majstro multe favoris lin, pro kio Sun Wukong malkontentis pri Sanzang. La interparoloj de li kun Sun Wukong multe kontribuis por reliefigi iliajn figurojn kaj fari la romanon pli interesa.

 

??? Sanzang, alinome Xuanzang (602-664 p.K.) estis vera eminenta bonzo, kiu meminiciate iris sola dekmilojn da lioj al Hindio en la tria jaro de la regperiodo Zhenguan (627-649 p.K.) de Tang-Dinastio, spite al sennombraj malfaciloj kaj post 17 jaroj reprenis pli ol 600 volumojn da sutroj el Hindio, ?inigis 1 335 volumojn da sutroj kaj fari?is unu el la 3 plej grandaj tradukistoj de sutroj en ?inio. Post lia reveno al ?inio, lia dis?iplo Bianji verkis, la? liaj rakontoj, la libron Notoj pri la Regiono Okcidente de la Granda Tang pri la budhistaj historiaj resta?oj kaj lokaj produktoj, moroj kaj kutimoj en okcidentaj landoj por disvastigi budhismon. Pli poste, liaj dis?iploj Huili kaj Yancong verkis la Biografion de Majstro Sanzang de la Granda Ci'en-Bonzejo de la Granda Tang, kaj detale rakontis pri lia pilgrimado al la Okcidento por la sama celo. Tiuj du verkoj pri la vera historio de la bonzo frapis la legantojn per mirindeco en sia tempo. Kaj tiuj mirindaj rakontoj pri la malfacilega pilgrimado por disvastigi budhismon en ?inio cirkuladis en la popolo kaj ricevis pli kaj pli da koloroj de legendo.

 

??? En la Norda Song-Dinastio (960-1127 p.K.) rakontoj pri la pilgrimado de Xuanzang jam vaste cirkuladis en ?inio, kaj en la Suda Song-Dinastio (1127-1279 p.K.) aperis la libro Rakonto kun Versoj pri la Pilgrimado de Sanzang de la Granda Tang, uzata de profesiaj rakontistoj en ilia prezentado. En tiu libro, la simio Migra Bonzo transformi?is en Blankvestan Klerulon kaj protektis Sanzang kontra? monstroj sur la pilgrima vojo. Kvankam tiu verko estas tre kruda kompare kun la romano verkita de Wu Cheng'en, tamen tio estis la unua pa?o de tiu rakonto por transiri al beletra kreado, kaj la Simio jam fari?is la ?efa persono anstata? Sanzang en la pilgrimado, sed tiam ankora? ne aperis la figuroj de Porko Bajie kaj la Bonzo Sablo.

 

??? En Yuan-Dinastio (1206-1368 p.K.), la rakonto pri la pilgrimado multe disvolvi?is kaj aperis en Ming-Dinastio (1368-1644 p.K.) la libro Pilgrimo al la Okcidento, uzata kiel teksto de profesiaj rakontistoj. En la dinastioj Jin (1115-1234 p.K.), Yuan (1206-1368 p.K.) kaj Ming (1368-1644 p.K.) aperis operoj pri la pilgrimo de Tang Sanzang. En Za?ju-opero verkita de Yang Jingxian en la lastaj jaroj de Yuan-Dinastio kaj la komenco de Ming-Dinastio, Sun Wukong jam ludas la ?efan rolon en la pilgrimo, kvankam li ankora? ne estas tiel kapabla kiel tiu en la nuna romano de Wu Cheng'en. Dum la longa periodo de la tri dinastioj Song, Yuan kaj Ming, kredeble la profesiaj rakontistoj en konkurenco por akiri pli multe da a?skultantoj ne nur reviziadis kaj poluradis la rakonton sed anka? aldonadis novajn epizodojn, faris la intrigon multe pli komplika kaj la figurojn pli vivecaj, kaj per la rakonto spegulas pli kaj pli multajn facetojn de la fe?da ?ina socio en sia tempo. Surbaze de tio, fine la talenta verkisto Wu Cheng'en kreis sian brilan romanon Pilgrimo al la Okcidento.

 

??? Wu Cheng'en (?. 1500 - ?. 1582 p.K.) naski?is en familio de intelektuloj, Lianshui, Jiangsu-Provinco kaj poste translo?i?is en Huai'an. Liaj praavo kaj avo estis edukistoj kaj lia patro, kvankam ne povis studadis en lernejoj pro malri?eco kaj fari?is komercisto de kotonaj kaj silkaj ?tofoj, tamen multe legis, kaj legante verkojn pri la granda patrioto-poeto Qu Yuan, la sa?a ?tatisto Zhuge Liang kaj la murdita patrioto Yue Fei, li ofte larmis.

 

??? Li havis evidentan influon al sia filo Wu Cheng'en, kiu estis erudicia kaj multe verkis, sed beda?rinde ne havis posteulojn por prizorgi liajn verkojn kaj nun postrestas nur milono de ili, krom la romano Pilgrimo al la Okcidento. S-ro Chen Wenzhu kolektis kaj redaktis liajn verkojn en Manuskriptoj de s-ro Sheyang (alnomo de Wu Cheng'en), konsistanta el 4 volumoj: 1 volumo de poemoj, 3 volumoj de eseoj plus 38 versa?oj la? melodioj.

 

??? Wu Cheng'en vivadis en la regperiodoj Hongzhi kaj Wanli de Ming-Dinastio, kiam la regantoj vivis en dibo?o, la politiko estis malluma, ek?ermis kapitalismo en ?inio kaj aperis akraj kontra?diroj inter la fe?disma regado kaj la vigli?o de nova ideologio. Wu Cheng'en post longa klopodo fari?is, en sia meza?o, nur asistanto de gubernatoro, sed li rezigne forlasis la oficon pro abomeno al putra burokrataro. En sia Balado pri Erlang en Patrolado tra Montaro li esprimis fortan malamon al la Kvin Diabloj kaj Kvar Ferocaj Demonoj kaj la?dis la Dion Erlang pro lia kaptado de la monstroj. Foje li diris, ke li verkis rakontojn pri monstroj kaj spiritoj por speguli la okaza?ojn en la socio. Tio estas la fundamento de lia ideo en verkado de la Pilgrimo al la Okcidento verkita en la lasta periodo de lia vivo.

 

??? La romano Pilgrimo al la Okcidento aperis je ?irka? 200 jaroj post la Romano pri la Tri Regnoj kaj anka??i aplikis artistajn rimedojn akumulitajn por priskribi la figurojn tra iliaj agadoj kaj karakterizaj paroloj. La romano Pilgrimo al la Okcidento estis dedi?ita por legado, tamen ?i aplikis la kutimajn rakontmanierojn de la profesiaj rakontistoj, kiuj aktivis en foiroj a? tetrinkejoj, prezentis la epizodojn ofte kun gestado kiel aktoroj, kaj je ?an?o de la prirakonta objekto, ili ofte diras: Ni ne parolu pri tio, kaj je la fino de ?iu ?apitro la a?toro diras: Kio okazos poste, a?skultu pri tio en la venonta fojo. En la romano trovi?as sufi?e multe da versa?oj ?ajne hereditaj de la rakontistoj, kies plejparto estas uzataj por variigi la priskribon de personoj, pejza?oj a? scenoj kaj havigi al la a?skultantoj pli klaran impreson.

 

??? Pri la mesa?o en la romano Pilgrimo al la Okcidento, kies plej frua ksilografia eldono aperis en 1592, oni diskutadis tra jarcentoj sen atingo de unueca opinio. La rakontoj kaj operoj pri la pilgrimo de Xuanzang anta? la apero de Pilgrimo al la Okcidento celis disvastigi budhismon, tamen la romano de Wu Cheng'en ja traktas krome anka? ta?ismon kaj konfucianismon, kvankam la a?toro evidente inklinas meti budhismon super ta?ismon kaj konfucianismon. ?i ne temas pri batalo inter bono kaj malbono; ekzemple, la plej grava persono Sun Wukong en la komenca periodo estis monstro, kiu man?is homojn kaj ribelis kontra? la ?ielo. La multfaceteco de la romano kredeble rezulti?is el tio, ke ?i estas bazita sur popolaj rakontoj kaj operoj kreitaj de diversaj homoj dum jarcentoj, kiuj prezentas panoramon de la socio. Legante la romanon, ni estas frapataj de la ribelemo de Sun Wukong, kiu pledas por egaleco, kio evidente estas kontra? la fe?disma sociordo. La rivelata vero en la romano montras, ke multaj el la monstroj kaj demonoj havas rilaton kun la budhoj kaj dioj superregantaj, kaj ofte okazas en la epizodoj, ke la kaptitaj fispiritoj estis liberigitaj kaj redonitaj al iliaj mastroj sen puno. Tio spegulas al ni la socian realon de la a?toro.

 

??? Mi iom parolu anka? pri la populareco de Pilgrimo al la Okcidento. Anta? okdek jaroj, mia patrino en mia hejmvila?o ofte rakontis al mi, en vintraj vesperoj dum sia ?pinado, pri ribelo de la Simire?o Sun Wukong kontra??ielaj dioj kaj batalado kontra? la dio Erlang. Tiam mi anka? a?dis kantrakontojn de popolaj artistoj kaj spektis operojn pri Sun Wukong; mi e? mem lernis operan kanton pri tiu heroo en mia elementa lernejo. Pli poste mi legis la romanon Pilgrimo al la Okcidento reverkitan kaj ilustritan por geknaboj. Tio klare montras al ni la popularecon de tiu romano en la ?ina kamparo en la pasinto. En la vintro de 2008, mi enketis kaj konstatis en Pekina librofoiro, ke ?irka? 20 ?inaj eldonejoj nun eldonis diversajn versiojn de Pilgrimo al la Okcidento por kontentigi la legantojn. Hodia? televida filmo pri la Pilgrimo al la Okcidento estas prezentata ?iutage. Kiom da ?inaj popolanoj legis la romanon? Estas malfacile respondi la demandon. Tamen mi diru al vi, ke la version de la romano uzatan por mia traduko eldonita de la Popola Literatura Eldonejo oni presis jam en 2 660 500 ekzempleroj en 1984. Nekompleta statistiko montris al mi, ke Pilgrimo al la Okcidento estas jam tradukita en la lingvojn anglan, ?e?an, francan, germanan, japanan, korean, polan, rumanan, rusan kaj vjetnaman, kaj en Esperanto aperis ?iaj fragmentoj. En 1988, kiam mi vizitis la urbon Qufu, la hejmlokon de Konfucio, kun finna juna esperantistino Sabira, mi informi?is pri tio, ke ?i lernas la ?inan lingvon. Mi ?in demandis, kian planon ?i havas por sia studo. ?i diris, ke ?i el?inigos la Pilgrimon al la Okcidento. Mi ne atendis, ke la klasika romano tiel ?in interesis. Mi kredas, ke tiu ?i populara klasika romano helpos alilandajn esperantistojn ne nur koni la ?inan klasikan literaturon, sed anka? kompreni kial la ?ina popolo tiel ?atas la heroan simion Sun Wukong.

 

La?lum

2009 03 20, Pekino

(Redaktoro: Zhang Shuang )

 

 

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments
 
Retpo?te al ni
Konstanta le?o-konsilanto de El Popola ?inio: fama ?ina advokato Yue Cheng
Google+
体彩6+1玩法 六肖中特期期准王 2019074足彩开奖 快乐十分中奖计算公式 陕西快乐十分任选五奖金 奔驰游戏官方网站 快乐十分玩法 安徽时时计划软件手机版下载手机版下载手机版 体彩11选五手机助手 广东快乐十分软件app苹果 彩票刮刮乐广告语大全