体彩6+1玩法
El Popola ?inio>Silka Vojo Hieraǔa Hodiaǔa kaj Estonteca>Nova Silka Vojo>Vizitindaj Lokoj kaj Kulturaj Hereda?oj>

Profundaj sentoj al la Silka Vojo

| 2014-07-16
Bookmark and Share

de BING CHUAN

?

?

??? Partoprenantoj de la 71-a UK en Pekino en 1986 eble ankora? memoras la danc-dramon "Silka Vojo" ludatan de ?inaj artistoj. La flirtaj danc-movoj, pimpaj kostumoj, ekzotikaj muzikoj kaj grandiozaj scenoj bone impresis ?iujn spektantojn.

?

??? De tiam forpasis 10 jaroj. Kiam mi renkontis artistojn de la danc-dramo en Lanzhou, mi estis refoje kortu?ita ne nur de ilia profunda amo al la Silka Vojo.

?

??? La dramo sursceniganta la antikvan vojon

?

??? Levi?is la kurteno. Aperis sur la scenejo movoplena strato de Dunhuang. Sur la strato iris ?inoj kaj okcident-aziaj komercistoj. La dramo kondukis la spektantojn el modernaj urboj al la senlima Gobio kaj antikva Silka Vojo, sur kiu sonadis kamelaj tintiloj, al la Granda Muro kaj ?tonkavernaroj de Dunhuang. Jen okazinta?o en la prospera Tang-dinastio. La traviva?o de maljuna pentristo Zhang kaj lia filino Yingniang kaj la intima amikeco inter ili kaj persa komercisto konigas la amikecon inter la popoloj ?ina kaj okcident-azia. Ili konigas anka?, ke la Silka Vojo ne nur ta?gis por komercado, sed anka? funkciis kiel kultura ponto, ?ar dank' al ?i, ?inio sorbis sukojn de la okcidentaj artoj, kiaj muziko, danco kaj pikturo. Parolante pri la kultura trezoro de ?inio, oni ne povas ne mencii la historian rolon de la Silka Vojo kaj la influon de la artoj de okcidentaziaj landoj.

?

??? Iasence oni povas diri, ke la danc-dramo "Silka Vojo" revivigis la artajn figurojn sur freskoj de Mogao-?tonkavernaro en Dunhuang kaj la antikvan muzikon de Tang-dinastio, kristali?on de la kultura inter?an?o inter la Oriento kaj Okcidento kaj samtempe dotis ilin per orientaj trajtoj. Ni prenu la pimpajn kostumojn kiel ekzemplon. Iu eksterlandano diris: "La kostumoj de cento da dancistoj vidigas ?iujn plej belajn kolorojn de la mondo." El tiuj belaj kostumoj oni konas la koncepton de Tang-dinastio pri beleco de la homa korpo. La tiamaj homoj ?atis diversajn dekolta?ojn kaj en la danc-dramo, oni povas vidi, kiaj estis la bodisatvaj kostumoj en danc-dramo kaj kiaj estis la bodisatvaj kostumoj en Hindio siatempe. La danc-movoj estis multe influitaj de tiuj en freskoj de la ?tonkavernaro, kiaj danc-movoj de hindoj kaj nacimalplimultanoj en okcidenta ?inio. Estas ja okulfrapa la danc-movo pluki bivon post la dorso. Heroino Yingniang staris sur piedpinto kaj ?e pirueto ?i levis la manojn post la dorson kaj ekplukis bivon. Tiu pozo klare videblas en la fresko de la ?tonkavernaro.

?

??? Kompona?o de?ifrita en la tuta vivo

?

??? S-ino Xu Qi, vicestrino de la Dunhuang-a Arta Teatro de Gansu-provinco, diris, ke por verki la danc-dramon la koregrafoj voja?is la? la antikva Silka Vojo kaj konsultis amason da materialoj. Ili vivis en Dunhuang pli ol 400 kavernojn kaj kopiis multe da freskoj.

?

??? Post la sukceso en la dancdramo "Silka Vojo" la teatro prezentis anka? " Rakonto pri Harpo", "Muziko kaj Danco de Dunhuang", "Antikva Muziko de Dunhuang" kaj aliaj dramojn. Ili ?iuj temas pri la Silka Vojo. Interalie, la dramo "Antikva Muziko de Dunhuang" estas opero kreita surbaze de "Kompona?o de Dunhuang". Por de?ifri "Kompona?o de Dunhuang" ?inaj artistoj de pluraj generacioj dedi?is sian energion.

?

??? "Kompona?o de Dunhuang" estis manuskripto de la akompana?o por bivo-ludado de laika ?ina kantodanco en la 9-a jc. ?i, verkita en la muzika lingvo plej frue uzata en la mondo ?is nun trovita, konsistas el 25 pecoj.

?

??? Dum jardekoj la ?inaj kaj alilandaj fakuloj penadis de?ifri la kompona?on. Nur en 1982 ?in sukcesis de?ifri profesoro Ye Dong de la ?anhaja Konservatorio, sed pro ne?usta de?ifrado de iuj signoj la muziko fari?is malfacile komprenebla, melodio stranga kaj takto anormala. Kaj kiam oni atendis lian perfektigon de la de?ifrado, li mortis. Sekve de tio, la peza tasko denove de?ifri la kompona?on falis sur aliajn artistojn.

?

??? En la efektiveco, anta? prof. Ye oni jam studis pri la kompona?o kaj studis pri la kompona?o kaj publikigis diserta?on kaj post li iuj esplorintoj ?an?is iujn notojn kaj faris ?in orelpla?a, kaj e? kun trajtoj de nacimalmulta muziko, tamen por tiu ?an?o malfacile troveblas historia bazo. Nun, kiam oni havas tute fidindan de?ifritan kompona?on kaj surscenigis ?in, oni kun granda mal?ojo funebris alian artiston s-ro Xi Zhenguan.

?

??? En 1982 s-ro Xi Zhenguan veturis al Francio. En la Pariza Biblioteko li vidis "Kompona?o de Dunhuang" kaj aliajn historiajn materialojn. Kvankam oni diris al li, ke estas senditaj la fotokopia?oj de tiu kompona?o al ?inio, li transskribis la kompona?on kun granda ?ojo. De tiam li dedi?is sian tutan energion al ?ia esploro. Finfine li sukcesis fari novan de?ifradon al la kompona?o, ke ?i fari?is fidinda kaj belsona. Kaj pli grave estis, ke li fundamente solvis la problemon pri taktoj komunaj al muziko kaj danco el al vidpunkto pri kunigo de poezio, muziko kaj danco. En 1994, kiam solene sursceni?is "Antikva Muziko de Dunhuang", grave malsana s-ro Xi Zhenguan venis al la teatro en rulse?o. La muziko kortu?is lin ?is larmoj. Post unu monato s-ro Xi adia?is la homan mondon kun profunda amo al la Silka Vojo.

?

??? Skulptistino sur la Silka Vojo

?

??? Se la Lanzhou-aj dancistoj montras la morojn sur la Silka Vojo per danc-movoj, do skulptistino He E manifestis la longahistorian ?inan civilizacion per skulpturo.

?

??? Koncerne s-inon He E, ni ne povas ne mencii ?ian skulpta?on "Patrino la Flava Rivero" el blanka granito, kiu staras ?e la Flava Rivero en Lanzhou. Kiam mi vizitis ?in, mi kvaza? reknabi?is kaj reiris en la sinon de la patrino. ?i, forta kaj sana, havas harojn longajn ?is la ?ultroj kaj amplenajn kaj sa?ajn okulojn sur la tenera viza?o. En ?ia sino petolas naiva infano... ?uste ?i, amata kaj estimata patrino, entenas la ?inan teritorion en sia sino, per sia dol?a lakto nutras la diligentan kaj bonkoran ?inan popolon kaj per sia sa?o kreis la brilan ?inan kulturon. ?i estas simbolo de la Flava Rivero, lulilo de la ?ina nacio. ?i ja estas la patrino de ?inio.

?

??? Kun estimo al "Patrino la Flava Rivero" kaj respekto al la skulptistino mi iris al s-ino He E. Kiam ?i, maldika kaj malalta, aperis anta? miaj okuloj, mi simple ne povis asocii ?in kun la impona skulpta?o. ?uste en la momento, kiam mi manpremis ?in, mi kredis, ke ?io ?i tio estas vera, ?ar ?iaj mamoj estis krudaj kaj fortaj pro longtempa prilaborado de ?tonoj.

?

??? La malka?ema s-ino He E diris al mi, ke ?i devas atribui sian sukceson al Dunhuang, kie ?i lo?is 12 jarojn. En tiuj jaroj ?i faris multe da kopioj de freskoj, dank' al kio ?i metis firman bazon por sia laboro en la estonteco. Por projekti la statuon "patrino la Flava Rivero" ?i laboris en budo tri monatojn en somero. Jen el ?ia kapo naski?is la ideo de la projekto: La patrino simbolas la Flavan Riveron kaj la infano -- ?inion. En verkado ?i intence troigis la fortojn de la Flava Rivero kaj faris la vestojn de la patrino ondantaj, kio simbolas la torentantan riveron.

?

??? ?i diris al mi, ke nun ?i faras ?ion eblan por realigi sian plej grandan deziron - establi skulpturan instituton kaj fari pli da skulpta?oj el diversaj ?tonoj.

?

??? Opero tre ?atata de la popolo

?

??? Kiam mi estis en Xi'an, ?e la piedo de la antikva urbomuro mi spektis Shaanxi-operon. ?i estas populara en la provincoj Shaanxi, Gansu kaj aliaj lokoj de nordokcidenta ?inio. Survoje al Lanzhou mi spektis plurfoje tiun operon. ?i estas la tiea popola arto nutrata de la Flava Rivero, kvankam ne delikata nek orelpla?a, kiel la muziko de la danc-dramo "Silka Vojo" kaj "Antikva Muziko de Dunhuang".

?

??? Shaanxi-opero havas ian rilaton kun la loko, kie ?i naski?is. Imagu al vi, kia spektaklo estas, kiam sur la malmulte lo?atan Le?san Altebena?on venas teatra trupo. La opero estas alloga, akompanate de la?ta muziko.

?

??? Fakte, la historio de Shaanxi-poero estas tre longa kaj ?ia teksto zorgeme polurita. ?i naski?is en la 14-a jc. ?inaj dramaturgoj diris, ke e? Pekin-opero, trezoro de la ?ina arto, estis iam influita de Shaanxi-poero. Estas nun pli ol 2600 tradiciaj dramoj de Shaanxi-opero, kiuj konigas la ri?an kulturon kaj la morojn de la lo?antoj sur la antikva Silka Vojo.

?

??? La popolo ?atas Shaanxi-operon, ?ar ?iaj vortoj estas facile kanteblaj. La plej fruaj dramoj de Shaanxi-opero naski?is surbaze de popolkantoj popularaj en Shaanxi kaj Gansu. ?uste pro tio, la vortoj apartenas al ?eloka parola lingvo. La ordinara opero iam estas trista por esprimi mal?ojan intrigon. Jen tekstas la disi?o de geedzoj.

?

Geedza disi?o kor?iras,

?

Monaton mal?ojo min pikas.

?

Griznokte sur dezerta tombejo,

?

Mi por la edzino lamentas.

?

??? ?ajnas al mi, ke en la lastaj jaroj Shaanxi-opero ne estis tiel ?atata de la urbanoj kiel anta?e. Iuj diris, ke ?i temas ?efe pri antikveco, kaj krome, la tekstoj iagrade arkaiki?is, aliaj diris, ke ?i ne estas orelpla?a, triaj diris, ke nun oni povas rigardi televidon kaj filmon, do por kio oni ?atu Shaanxi-operon. Malgra? tio, la lo?antoj sur la Le?sa Altebena?o ja neniam perdas sian amon al ?i. Akompanate de la torenta Flava Rivero kaj vento sur la Silka Vojo, la melodio de Shaanxi-opero ja estas tre altira. Eble ?uste en tio ku?as la ?armo de arto.

?

Redaktoro: Niu Xueqin

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments
 
Retpo?te al ni
Konstanta le?o-konsilanto de El Popola ?inio: fama ?ina advokato Yue Cheng
Google+
体彩6+1玩法 pk10计划网页 欢乐麻将全集下载手机 选号pk10走势图查询 财神飞艇计划 快络牛牛上下分 超神pk10计划破解版 2019四肖8码期期大公开 白姐最准最快开码资料2019 手机斗牛看牌抢庄技巧 时时彩三星组三怎么玩