体彩6+1玩法
El Popola ?inio>Silka Vojo Hieraǔa Hodiaǔa kaj Estonteca>Nova Silka Vojo>Vizitindaj Lokoj kaj Kulturaj Hereda?oj>

Fascinanta Dunhuang (I)

| 2014-07-15
Bookmark and Share

de PANG NAIYING

?

?

??? Veturinte de la pasejo Jiayuguan okcidenten 360 km sur la dezerto, nia aǔtobuso atingis la urbon Dunhuang en la okcidenta ekstremo de la Koridoro Okcidente de la Flavas Rivero. En la buso estis alilandaj geedzoj. Ili montris sian notlibron, en kiu legi?as ?inlingvaj ideogramoj, al ?ina virino por konsulti. ?i legis "Ni veturas al ..." La ?inino ankoraǔ ne finis la legadon, kiam la geedzoj konkure laǔte diris la vorton "Dunhuang", starigante la dikfingron. Je tio eksplodis rido en la aǔto.

?

??? ?iuj, ?u ?inoj ?u alilandanoj, prenas Dunhuang kiel sian komunan cellokon, se ili voja?as laǔ la Silka Vojo.

?

??? Eterna fascino

?

??? Dunhuang, vestita verde kaj ?irkaǔita de dezerto, prosperis en historio. En 111 a. K. estis starigita la prefektujo Dunhuang, okcidente de kiu estis Xinjiang kaj mezaziaj landoj, tiel ke Dunhuang fari?is trafika centro siatempe inter ?inio kaj Okcidento. En Tang-dinastio (618--907) la Silka Vojo atingis plenan prosperon de komercado kaj tiam en la prefektujo kolekti?is multaj komercistoj. En la urbo funkciis specialaj instancoj por akcepti kaj fikslo?igi ilin. Viglis bazaroj de la mateno ?is la vespero. ?inaj komercistoj vendis silka?ojn, porcelana?ojn kaj teon, dum la alilandaj agaton, jada?ojn kaj pelton. Ofte vidi?is la scenoj, ke hindaj artistoj prezentis programerojn kune kun dresitaj elefantoj kaj leonoj kaj prestidigitis surloke, Dunhuang-anoj vendis etman?a?ojn, ?inaj rakontistoj rakontis historiojn kaj alilandaj misiistoj predikis religiojn.

?

??? La antikva urbo Dunhuang allogas pli kaj pli multajn ?inajn kaj alilandajn turistojn per siaj vidinda?oj, kiaj Wowa?i-lago, el kiu trinkis laǔlegende "?ielaj ?evaloj" 2000 jarojn antaǔe, Bruanta Sablomonto, Lunarka Fonto kaj Mogao-?tonkavernaro. Laǔ statistiko, la nombro de ?inaj kaj alilandaj turistoj, kiujn akceptis Dunhuang, kreskis je 30% ?iujare ekde 1990.

?

??? Fonto de la vivo

?

??? Dunhuang situas en profundo de dezerto. Tie, ?irkaǔ vila?oj kaj kampoj, apud kanaloj kaj vojoj, kreskas poploj en du vicoj. Dikaj trunkoj formas muron kaj bran?oj kaj arbedoj sub la poploj verdan kurtenon. Lokano diris, ke antaǔe en Dunhuang ventis tutjare, sed nun, dank' al forstoj, la rapido de vento malkreskis de 2.4 m/sek.al 1.9 m/sek. kaj sablo?tormo atakis ?.ok tagojn jare, duone malpli multe ol en la pasinteco.

?

??? En la urbo ?ie estas budoj de fruktoj. La tieaj vinberoj kaj melonoj estas tre ?atataj, precipe la tieaj retmelonoj estas bonodoraj kaj sukerori?aj. Tial la loko estas honorita kiel melona urbo.

?

??? Dan?e-rivero, kiu fontas el Qilian-montaro, nutras la urbon. Por malebligi dezerti?on de la trafika centro la antikvuloj faris ?ion eblan. Historia materialo diras, ke en Tang-dinastio estis konstruitaj tie 37 kanaloj, en la prefektujo laboris ?tatoficisto pri akvoutiligo kaj estis ellaborita kompleto da le?oj pri akvoutiligo. Dank' al plena utiligo de la rivero, plialti?is la grena produkto-kvanto, kiu ne nur kontentigis la bezonon de la prefektujo, sed ankaǔ transporti?is al aliaj lokoj de ?inio.

?

??? Ni atingis Nanhu-distrikton kaj tuj rapidis al Wowa?i-lago, kiu ricevas akvon el degelinta ne?o de Qilian-montaro. Per la akvo lokanoj irigacias vastan vinber-?ardenon. Ili diris, ke la irigacia kanalo estis konstruita de antikvaj ?inoj.

?

??? Bruanta sablomonto kaj lunarka fonto

?

??? La Bruantaj Sablomonto majestas pro siaj ondantaj pintoj, kio donas pitoreskan pejza?on.

?

??? Estis tre malfacile surgrimpi la krutan sablomonton. Tamen turistoj ?iamaniere klopodis por grimpi sur ?in kun la celo aǔskulti bruon de sablo. Tiu scivolemo aperis jam en la antikveco: La 5-an de 5-a monato laǔ la ?ina lunkalendaro, Dunhuang-anoj surgrimpis la monton kaj iom poste kune malsupren glitis, kio donis tondran bruon aǔdeblan malproksime. El historiaj materialoj estas konate, ke iam okazis, ke la sablomonto mu?is somere, kaj ke nokte sur la monto videblis buntaj fajreroj. Bedaǔrinde, nun ne plu vidi?as tiaj fenomenoj.

?

??? La lo?antoj de ?a?an-vila?o proksime de la Bruanta Sablomonto vivtenas sin per turisma afero kaj ?iuj familioj bredas kamelojn ja dispono por turistoj. Tagmeze la C sur la monto atingas 40 C kaj multaj reumatismuloj tiam venas sur la monton por fari sabloterapion.

?

??? La Lunarka Fonto kviete ripozas en la sino de la Bruanta Sablomonto. Kiam brilas sur la ?ielo la lunarko, en la fonto ?iam speguli?as ?ia bela bildo. La fi?o kaj herboj en la fonto estas oficinale uzataj kaj pro tio ?i portas la alian nomon Farmacia Fonto.

?

??? ?e la fonto staris antikva templo, el kiu aǔdi?is sonorado matene kaj tamburado vespere. Poste, ?i estis englutita de flusablo. Okcidente de la fonto maljuna monahhino lo?as en kaduka domo. Dekojn da jaroj antaǔe, kiel oni diris, ?i edzini?is kaj havis infanon, sed ne estas sciate, kial ?i monahhin?is. Mi kun scivolemo iris viziti ?in. Kvankam ?i jam estas kaduka, tamen beleco ankoraǔ videblas sur ?ia viza?o. ?i diris al mi, ke antaǔ kelkaj jaroj ?in trafis kancero kaj ?i tamen ne mortis, ?ar ?i ankoraǔ ne finplenumis la voton pri riparado de la templo. ?iutage post sutro-recitado ?i descendas la monton por forpreni for?eta?on ?e la fonto. ?i proponis al mi tason da teo, dirante: "?i estas infuzita en la font-akvo." La bongusta teo pensigis min, ke tiu ?i maljunulino transvivis la malsanon eble dank' al la akvo.

?

??? Plej mirindas, ke la Lunarka Fonto, kvankam ?irkaǔita de flusablo, estas neniam englutita de ?i. Historia materialo konigas, ke en Dunhuang kvankam ofte ventis kaj la sablomonto movi?is, tamen la sablo neniam atakis la fonton. Kaj plie, en la dezerto, kie la vaporokvanto estas 60-oble pli granda ol la pluvokvanto, la fonto neniam seki?as. Kiam mi forlasis la Bruantan Sablomonton en vespera krepusko, eklevi?is sablo-vento de la montvalo al la montsupro. Mirinde, sableroj ne falis en la fonton!

?

??? En vespera foiro

?

??? La nomita foiro estas fenestro por koni Dunhuang.

?

??? ?i loki?as ?uste sur sidejo de antikva bazaro. Por ree prezenti la antaǔan imponecon Dunhuang-anoj konstruis tie elegantan arkadon imite al tiu de Tang-dinastio. Ambaǔflanke de ?i staras po unu grandioza ceramika?a fresko, kun la titoloj "Komercado en Tang-dinastio" kaj "Sur la Silka Vojo". ?ajnis, ke la antikva komerco daǔras sur la budoj de gemoj kaj juveloj antaǔ la freskoj. Sub fluoreskaj lampoj brilis diversaj komerca?oj: kristalaj okulvitroj de Dunhuang, jadaj kapkusenoj de Xinjiang, ar?entaj pokaloj de la Interna Mongolio, lakto-kru?oj de Tibeto, kol?enoj de Birmo, tali-tran?iloj de Nepalo kaj juvelujoj de Hindio. Plej pla?is al mi paro da delikataj tintiletoj. Je tu?eto ili eksonis agrable kun orelpla?a ehho. Mi kun plezuro a?etis ilin kiel memora?on.

?

??? La 18-jara Ma, ?iujare transportas buteron el sia loko al Tibeto kaj vendas ?in por a?eti tie religiajn muzikilojn, kiaj korno, sonorilo kaj pre?rado, kuprajn akvokru?ojn kaj ar?entajn braceletojn, tre ?atatajn de alilandaj turistoj. Butero estas facile vendebla en Tibeto, ?ar la tieaj temploj uzas buterajn lampojn kaj kultas budhostatuojn per buteraj floroj. En Lhasa li bone rilatas kun tibetaj pa?tistoj kaj bonzoj kaj kun komercistoj en Hindio kaj Nepalo. Ne timante longan vojon, li komercas ?efe por a?eti nepalajn peltojn en Tibeto, el kiuj li faras vestojn kaj vendas ilin en Dunhuang. Kompreneble, nun nemalmultaj, kia Ma, voja?as laǔ la Silka Vojo por fari komercadon.

?

??? Preskaǔ ?iuj sidlokoj en tetrinkejo estis okupitaj. Vespere urbanoj post taga laboro kaj turistoj, laci?intaj de la grimpo de Bruanta Sablomonto, vizitis la tetrinkejon. Apud la fontano kun buntaj akvo-radioj ili sidas en apogse?o, man?ante bakitajn melonosemojn kaj ?uante muzikon.

?

??? De iu man?a?-budo aǔdi?is bruoj de drinkantoj en fingr-divena ludo. Drinkemaj Dunhuanganoj sin amuzas per tia ludo. En la gubernia kroniko tekstas: "Pro ekonomia prospero la Dunhuang-anoj vivis kompare luksan vivon. Bele vestitaj, ili ofte festenis kun multaj drinka?oj..."

?

??? La budoj proponas man?a?ojn kun diverslokaj gustoj de ?inio. Tie oni povas ?ui la sukon de la ?ina dieta kulturo.

?

??? La tieaj budoj plejparte estas entreprenataj de geedza paro. Meza?a Li Zhi kaj lia edzino proponas ekskluzive viandon preparitan en fajenca poto. La negranda fortika poto similas al antikva fajenca?o. ?iuj potoj meti?as sur milda fajro. Kiam bone stufi?as la viando, la mastro tenajle portas la poton al kliento.

?

??? Li Zhi diris: "Alilandanoj, precipe japanoj, ofte vizitas mian budon. Kiam ili venas, mi balbute alparolas ilin japane, tio povas allogi al mi pli da klientoj."

?

??? Samkiel aliaj pli ol 600 budoj en la urbo, ankaǔ tiu de Li Zhi estas multe vizitata. ?iutage, kiam ili finas sian laboron, regas jam profunda nokto. Hejmen reveninte, ili devas prepari sin por la morgaǔa laboro. Je la tria aǔ kvara matene ili enliti?as kaj je la naǔa matene ili komencas labori en la budo. Li Zhi diris: "El laco venas plezuro por ni. Ni tre ?ojas, se nia servo kontentigas la klientojn." Montrante fingre al la blanka ?apo sur sia kapo, li daǔrigis: "?i, farita de mi mem, estas atesto de duaklasa kuiristo."

?

??? Fakte, Mogao-?tonkavernaro allogas pli ol la urbo Dunhuang mem. ?i estas arta paradizo, kiun mi vizitos dum mia sekva voja?o.

?

?

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments
 
Retpo?te al ni
Konstanta le?o-konsilanto de El Popola ?inio: fama ?ina advokato Yue Cheng
Google+
体彩6+1玩法 时时彩怎么玩稳赚 球琛比分足球即时比分 赛车北京pk10技巧 彩票计划软件推荐一下 捕鱼达人2最老版本 街机真钱捕鱼 ag时间差漏洞 纸牌比大小怎么玩 重庆时时乐开奖号码 任二复式稳赚并不难